การเดินทาง

เส้นทางการเดินทางจาก กรุงเทพฯ – สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ รีสอร์ท

Airport codes : BKK=กรุงเทพฯ, KUL=กัวลาลัมเปอร์,
  BKI=โคตาคินาบาลู, TWU=ทาวาอู

เส้นทางที่ 1 – โดยมาเลเชี่ยนแอร์ไลนส์ (เที่ยวบินมีทุกวัน)
     ตั๋วไปกลับประมาณ 15,000 บาท+ และจำกัดน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.

     ขาไป : กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ทาวาอู

  MH 785 BKK-KUL 1105-1410
  MH 2662  KUL-TWU  1640-2045

     • เปลี่ยนเครื่องที่โคตาคินาบาลู 1 ชั่วโมง
     • ขาไปต้องค้างที่เซมโปร์น่า 1 คืน

     ขากลับ : ทาวาอู - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ

 

MH 2663

TWU-KUL 0825-1225
  MH 782 KUL-BKK 1515-1620

เส้นทางที่ 2 – โดยแอร์เอเซีย : กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู
     (เที่ยวบินมีเฉพาะ อังคาร, พฤหัส, เสาร์) จองตั๋วผ่านเว็ปไซต์
     ตั๋วไปกลับประมาณ 4,000 - 10,000 บาท+ และจำกัดน้ำหนักสัมภาระ
     ไม่เกิน 15 ก.ก.

     ขาไป : กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู - ทาวาอูู

  AK 522     BKK-BKI 0845-1235
  AK 5835    BKI-TWU 1550-1640

     ขากลับ : ทาวาอู - โคตาคินาบาลู - กรุงเทพฯ

 

AK 5834/5836

TWU-BKI 1045-1135/1705-1755

     • สามารถเลือกเที่ยวในโคตาคินาบาลูหรือทาวาอูฮิลส์พาร์ค
     • ต้องค้างที่โคตาคินาบาลู 1 คืน

 

AK 521

BKI-BKK 0630-0820

เส้นทางที่ 3 – โดยแอร์เอเซีย : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์
     (เที่ยวบินมีทุกวัน) จองตั๋วผ่านเว็ปไซต์
     ตั๋วไปกลับประมาณ 4,000 - 10,000 บาท+ และจำกัดน้ำหนักสัมภาระ
     ไม่เกิน 15 ก.ก.

ขาไป : กรุงเทพฯ -กัวลาลัมเปอร์ - ทาวาอู

  AK 881          BKK-KUL 1000-1305
  AK 5156        KUL-TWU 1750-2035

     • ขาไปต้องค้างที่เซมโปร์น่า 1 คืน

 ขากลับ : ทาวาอู - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ

 

AK 5153

TWU-KUL

1030-1315

  AK 886 KUL-BKK 1610-1715

หมายเหตุ :

สนามบินโคตาคินาบาลูอยู่ห่างจากโรงแรมต่างๆในตัวเมือง 15-20 นาที
สนามบินทาวาอูอยู่ห่างจากตัวเมือง 20 นาที
และห่างจากท่าเรือเซมโปร์นา 1 ชม.
เมืองทาวาอูอยู่ห่างจากเซมโปร์นา 1 ชม.ครึ่ง

 

  สำนักงานสนามบินตาวาอู »